กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางราตรี ชูมณี
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา เพ็งช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1