คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

 
   
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านพรุดินนา

1. นายชำนาญ  มากผล           ประธานกรรมการ
2.นายทวี  รอดคุ้ม                    รองประธาน
3. พระปลัดปรารภ จันทสีโล   ผู้แทนศาสนา
4. นายอำพล  บุญเมือง           ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสมบูรณ์  ฮึ่งฮก    ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายพรชัย  เอ่งฉ้วน              ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายโยธิน  ใจหาญ               ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสุวิทย์  ปานแดง            ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายทวี  คงศิริ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายทวีศิลป์  รอดคุ้ม         ผู้แทนองค์กรชุมชน
11. นายเติม  จันทร์ส่งแสง       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.นายไพโรจน์  ห้องล่อง        ผู้แทนศิษย์เก่า
13. นายอรัญญู  เส้งย่อง         ผู้แทนผู้ปกครอง
14.  นายภักดี  ชูช่วง                 ผู้แทนครู
15. นายสุรศักดิ์  หนูพยันต์      กรรมการและเลขานุการ