คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายชำนาญ  มากผล           ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)

2.นายทวี  รอดคุ้ม                    ผู้แทนองค์กรศาสนาในท้องถิ่น

3. นายวงษ์  บุญช่วย               ผู้ทรงคุณวุฒิ

4.นายทวี  คงศิริ                     ผู้แทนผู้ปกครอง

5. นายอำพล  บุญเมือง            ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นางภาน้อย  รักขาว             ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายธีรพงษ์  สืบวิเศษ          ผู้ทรงคุณวุฒิ

8.  พระมหาสมหวัง  กิตติวโร  ผู้แทนศาสนา

9. นางอัปสรณ์  ไพรสณฑ์       ผู้แทนชุมชน

10.นายพรชัย  เอ่งฉ้วน            ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.นายทวีสิลป์  รอดคุ้ม        ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

12.นายสราวุธ  สำเภา          ผู้แทนชุมชน

13.นายไพโรจน์  ห้องล่อง     ผู้แทนศิษย์เก่า

14.นายสุวิทย์  ปานแดง     ผู้แทนครู

15. นายประสงค์  คหะวงษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียน