ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพรุดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งเลขที่ 80 หมู่ที่ 2ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ 075-666648 โทรสาร 075-666648  
E-mail : banprudinna@hotmail.com 

Website : www.banprudinna.ac.th

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่โดยมีพื้นที่บริการ หมู่ที่ 2 บ้านพรุดินนา, หมู่ที่ 5 บ้านด่าน
และหมู่ที่ 6 บ้านไสใน 

          โรงเรียนบ้านพรุดินนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 มีนายแดง เรืองวิชา
เป็นครูใหญ่คนแรก 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อมาโรงเรียน
ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น 
มีจำนวนครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ  ในปี พ.ศ. 2535
โรงเรียนได้รับการอนุมัติ
ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โครงการเงินกู้ธนาคารโลก)
และในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีศรีตำบล
และโรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งได้รับรางวัล
เป็นโรงเรียนที่สะอาดที่สุดในอำเภอคลองท่อมและรองอันดับ 1 ของจังหวัดกระบี่  
   
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรุดินนาได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 104 ปี 
ปัจจุบันจำนวนนักเรียน 536คน 
จำนวนครู 30 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
และนักการภารโรง 1 คน
บริหารโดยท่านผู้อำนวยการประสงค์ คหะวงษ์