พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ  

           1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

2. พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย

6. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. จัดให้เด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง 9 ปี


         เป้าประสงค์

           1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

2. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

5. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. เด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 9 ปี