ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุดินนา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 
    อนุบาล1 จำนวน 4 คน
    อนุบาล2 จำนวน 8 คน
    ประถมศึกษาปีที่1 จำนวน 72 คน
    ประถมศึกษาปีที่2 จำนวน 74 คน
    ประถมศึกษาปีที่3 จำนวน 58 คน
    ประถมศึกษาปีที่4 จำนวน 60 คน
    ประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 60 คน
    ประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 82 คน
    มัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 46คน
    มัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 37คน
    มัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 37คน
 
    รวมทั้งหมด  534 คน
 
ชันอนุบาล

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3