วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปีการศึกษา  2565  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ     บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน