วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านพรุดินนา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำวิชา พัฒนาอาชีพ
และมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเสมอภาคทางการศึกษา สนองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2562