คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

1.นางสาวณัฐพร  ใกล้คีรี         ประธานสภานักเรียน

2. นายชัยธวัช  ศิริมานนท์      รองประธาน

3. นายประสิทธิ์  รัมนา           รองประธาน

4.นางสาวบุศราภรณ์  แท่นทอง       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

5. นางสาวนฤมล  ปราบเสร็จ    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6.เด็กหญิงสุวดี  คำเพ็ง            ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

7.เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุทธิเกิด     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

8.นายปฏิกรณ์  เรืองวิชา          หัวหน้าฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัย

9.นายนาราวิชญ์  ร่มรื่น             ผู้ช่วยฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัย

10.นายสิทธิราช  เรืองวิชา        ผู้ช่วยฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัย

11.นายนันทวัธ  แก้วเจือ           ผู้ช่วยฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัย

12.เด็กหญิงจารุวรรณ  ช่วยพันธ์  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

13.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคลดิษฐ์   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

14.เด็กหญิงวิราภรณ์  ทองทิพย์     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

15. นางสาวศศิธร  เพชร             ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

16.นางสาววิภาวัส  คงพรหม      ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

17. เด็กชายเริงฤทธิ์ ชูเรือง    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

18. เด็กชายต่อศักดิ์  ปานแก้ว   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

19. นายณรงค์ฤทธิ์  แก้วเจือ     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

20.นางสาวอุทัยรัตน์  จงรักษ์     หัวหน้าฝ่ายอนามัย

21.นางสาวประภัสสรณ์  ศรีสุก  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอนามัย

22.นางสาวเสาวลักษณ์  นวลสม  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอนามัย

23.เด็กชายนฤพนธ์  ทองมุณี  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอนามัย

24.นายยอภิสิทธิ์  เกิดสุข  หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

25. นายไตรภพ  สุกดำ  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

26.นายสิทธิพงษ์  คงลิ  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

27.นายสิโรธร  ทรัพย์ส่ง   ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

28.เด็กหญิงณัฐมน  คงศิริ  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

29.เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัวจันทร์  ผู้ช่วยฝ่ายประชามัมพันธ์

30.เด็กหญิงจิราพร  เกตุหอม  ผู้ช่วยฝ่ายประชาประชาสัมพันธ์

31.เด็กชายจักรพงษ์  คงพัน  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

32.นายรณฤทธิ์ บุญเกื้อ   หัวหน้าฝ่ายบริการแะอาคารสถานที่

33.เด็กชายวุฒิชัย  บัวจันทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

34.นายทรงยศ  แกล้วทนง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

35.นางสาวมลธิกาล  คงศิริ  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

36.นางสาวชลิดา  สำเภา  ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

37.นางวฤณดา  ยอดกิจ  ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

38.นางสาวนุชนาฏ สุขมีชัย  ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

39. นางสาวจันทร์จิรา  เรืองมาก    หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

40.นางสาวลัดดาวัลย์  ทองสัมฤทธิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

41. นายวรพงษ์  เรืองมาก    หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

42. เด็กชายภัทราวุธ  ผลส่ง  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสะอาด

43.เด็กชายพิพรรธ  ช่วยภักดี  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสะอาด

44. เด็กชายอนุวัฒน์ ขาวล้วน  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสะอาด

45.เด็กชายกิตติธัช  เกิดเกื้อ  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสะอาด

46.นายพฤทธิ์ โครตศรี  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสะอาด

47. นายธรรมรงค์  ห้องล่อง  หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี

48. เด็กหญิงจังคนิภา  แก้วเจือ  ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี

49. นางสาวมินนา  สายวัน     เลขานุการ

50.นายชนสรณ์  ศรีสุขใส     เลขานุการ