กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพนาวรรณ ย่องดำ
ครู คศ.2

นายอัมพร เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1

นางสาวสวิตตา ขักขะโร
ครูผู้ช่วย