กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัศมี วิทยารัฐ
ครู คศ.2

นางทิพย์ทยา ขุนวงษา
ครู คศ.2