กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสมสด แก้วเจือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจีราภรณ์ การดี
ครู คศ.3

นายเอกพจน์ ทับไทร
ครู คศ.1