กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสมสด แก้วเจือ
ครู คศ.2

นางจีราภรณ์ การดี
ครู คศ.3

นายเอกพจน์ ทับไทร
ครู คศ.1