กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ปานแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5