กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสำอางค์ สุวรรณกำเนิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิไลลักษณ์ ขุนทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3