กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2