กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมุธิตา เพชรประพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเสาวภา ชนะกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายภักดี ชูช่วง
ครู คศ.3