ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โรงเรียนบ้านพรุดินนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.43 KB 310169
หลักสูตร2563 การงานอาชีพมัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 310411
หลักสูตร2563 สังคมศึกษามัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 312395
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.17 KB 310348
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 310404
หลักสูตร2563การงานอาชีพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.14 KB 323130
หลักสูตร2563 สังคมศึกษาประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 310344
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 310343
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 310515
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.24 KB 310849
เกณฑ์การแข่งขันฯพเศษเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 731.5 KB 310264
เกณฑ์การแข่งขันฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.33 KB 310337
เกณฑ์การแข่งขันฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.25 KB 310441
เกณฑ์การแข่งขันฯสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.45 KB 310277
เกณฑ์การแข่งขันฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 310325
เกณฑ์การแข่งขันฯคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.09 KB 310331
เกณฑ์การแข่งขันฯสุขศึกษาและพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.97 KB 310258
เกณฑ์การแข่งขันฯดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 310273
เกณฑ์การแข่งขันฯทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.26 KB 310292
เกณฑ์การแข่งขันฯนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.94 KB 310259
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.05 KB 310345
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.97 KB 310288
เกณฑ์การแข่งขันฯการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.96 KB 310277
หลักฐานการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐ่นนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 20.61 KB 310293
หลักสูตรต้านทุจริต กระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 310403
หลักสูตรต้านทุจริตรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 310517
แผนต้านทุจริต ม3 310397
แผนต้านทุจริต ม2 310417
แผนต้านทุจริต ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 310509
แผนต้านทุจริต ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 310400
แผนต้านทุจริต ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 310435
แผนต้านทุจริต ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 310492
แผนต้านทุจริต ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 310433
แผนต้านทุจริต ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 310370
แผนต้านทุจริต ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 310512
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 310409
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 329207
โครงการงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 310729
โครงการบุคคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 27.18 KB 310281
โครงการห้องสมุด2ดี Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 310282
โครงการห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 27.95 KB 313784
โครงการส่งเสริมนิสัยรักกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 312195
โครงการวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 27.56 KB 310290
โครงการสดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 310373
โตนงการประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 310289
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.83 KB 311353
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 310284
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 311288
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 310288
นักเรียนไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 310274
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 310330
โครงการปูกระเบื้อง Word Document ขนาดไฟล์ 29.8 KB 311557
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 310512
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.47 KB 310261
โครงการกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 310262
ฟอร์มการจ่ายเงินอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 310261
โครงการปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 654.1 KB 310289
แนวการเขียน SAR2561 Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 310270
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 326.72 KB 310287
แนว ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.67 KB 310245
ประกาศกระทรวง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 310240
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 310238
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 310269
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 310254
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.25 KB 310254
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.46 KB 310387
แบบรายงานโครงการโรงเรียนบ้านพรุดินนา Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 310281
คิวอาโคต JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 310257
เอกสารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการจัดค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 315861
profile Word Document ขนาดไฟล์ 446.37 KB 310276
แนวข้อสอบการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 310359
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.65 KB 310306
บทที่ 3 psar Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 310290
หลักสูตร61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.71 KB 310362
โครงการโรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 195.02 KB 310302
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 310307
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.38 MB 310326
แบบฟอร์มความยั่งยืน รร.ดีประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 310296
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.71 KB 312853
โรงเรียนประชารัฐ(เพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 439 KB 317802
โรงเรียนประชารัฐ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.56 KB 310361
โรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.52 MB 310394
ฟอร์มมาตรฐานด้านผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 310325
ฟอร์มมาตรฐานผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 310630
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 310354
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 338366
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 323742
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 323305
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 316851
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 316079
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 370783