ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โรงเรียนบ้านพรุดินนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.43 KB 246866
หลักสูตร2563 การงานอาชีพมัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 247058
หลักสูตร2563 สังคมศึกษามัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 247729
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.17 KB 246982
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 247061
หลักสูตร2563การงานอาชีพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.14 KB 253900
หลักสูตร2563 สังคมศึกษาประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 247017
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 247028
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 247171
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.24 KB 247033
เกณฑ์การแข่งขันฯพเศษเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 731.5 KB 246964
เกณฑ์การแข่งขันฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.33 KB 247040
เกณฑ์การแข่งขันฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.25 KB 247130
เกณฑ์การแข่งขันฯสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.45 KB 246986
เกณฑ์การแข่งขันฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 247017
เกณฑ์การแข่งขันฯคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.09 KB 247030
เกณฑ์การแข่งขันฯสุขศึกษาและพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.97 KB 246961
เกณฑ์การแข่งขันฯดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 246977
เกณฑ์การแข่งขันฯทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.26 KB 246993
เกณฑ์การแข่งขันฯนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.94 KB 246958
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.05 KB 247041
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.97 KB 246989
เกณฑ์การแข่งขันฯการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.96 KB 246981
หลักฐานการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐ่นนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 20.61 KB 246990
หลักสูตรต้านทุจริต กระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 247081
หลักสูตรต้านทุจริตรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 247164
แผนต้านทุจริต ม3 247084
แผนต้านทุจริต ม2 247098
แผนต้านทุจริต ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 247185
แผนต้านทุจริต ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 247084
แผนต้านทุจริต ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 247097
แผนต้านทุจริต ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 247157
แผนต้านทุจริต ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 247100
แผนต้านทุจริต ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 247048
แผนต้านทุจริต ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 247143
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 247081
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 257284
โครงการงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 247124
โครงการบุคคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 27.18 KB 246983
โครงการห้องสมุด2ดี Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 246980
โครงการห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 27.95 KB 247711
โครงการส่งเสริมนิสัยรักกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 247033
โครงการวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 27.56 KB 246991
โครงการสดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 247031
โตนงการประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 246989
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.83 KB 247527
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 246992
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 247113
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 246987
นักเรียนไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 246975
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 247016
โครงการปูกระเบื้อง Word Document ขนาดไฟล์ 29.8 KB 247817
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 247027
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.47 KB 246964
โครงการกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 246972
ฟอร์มการจ่ายเงินอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 246964
โครงการปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 654.1 KB 246993
แนวการเขียน SAR2561 Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 246975
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 326.72 KB 246995
แนว ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.67 KB 246957
ประกาศกระทรวง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 246951
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 246950
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 246973
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 246956
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.25 KB 246957
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.46 KB 247077
แบบรายงานโครงการโรงเรียนบ้านพรุดินนา Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 246982
คิวอาโคต JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 246971
เอกสารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการจัดค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 250535
profile Word Document ขนาดไฟล์ 446.37 KB 246989
แนวข้อสอบการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 247044
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.65 KB 247007
บทที่ 3 psar Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 246991
หลักสูตร61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.71 KB 247058
โครงการโรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 195.02 KB 247013
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 247011
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.38 MB 247031
แบบฟอร์มความยั่งยืน รร.ดีประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 247005
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.71 KB 249322
โรงเรียนประชารัฐ(เพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 439 KB 253466
โรงเรียนประชารัฐ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.56 KB 247071
โรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.52 MB 247105
ฟอร์มมาตรฐานด้านผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 247030
ฟอร์มมาตรฐานผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 247129
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 247061
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 273777
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 259403
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 258569
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 252791
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 252343
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 300712