ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจีราภรณ์ การดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2557,10:54  อ่าน 3653 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry Cycle)
รายละเอียดผลงาน
ชื่อผลงานวิชาการ                           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
                                                            สืบเสาะหาความรู้ 5E  (Inquiry Cycle) 
                                                            เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     
                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน                                            บ้านพรุดินนา

ผู้รายงาน                                            นางจีราภรณ์  การดี

ปีที่จัดทำผลงาน                                 2556

 

บทคัดย่อ

 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5E  (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ภาคเรียน เวลา 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ   ชุดที่ 2 การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย   ชุดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์    ชุดที่ 4  พัฒนาการทางเพศ   ชุดที่  5 อาหารที่เหมาะสมกับวัย  และชุดที่ 6 ภาวะโภชนาการ    2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ถึง .73 ความเชื่อมั่น 0.89   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

                ผลการวิจัยพบว่า

1)            การพัฒนาชุดชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5E (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 82.87/87.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

2)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 0.58                                                
                              3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ   สืบเสาะหาความรู้ 5E  (Inquiry Cycle) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้          สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.95 KB

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2557,10:54   อ่าน 3653 ครั้ง