ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจีราภรณ์ การดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2557,10:32  อ่าน 1551 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายละเอียดผลงาน
ชื่อผลงานวิชาการ  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์
                                   ช่วยสอนเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
                                   และพลศึกษา
 
โรงเรียน                     บ้านพรุดินนา

ผู้รายงาน                    นางจีราภรณ์ การดี

ปีที่จัดทำผลงาน         2555

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 22 คน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ภาคเรียน จำนวน 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยรุ่นกับเรื่องเพศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สุขภาพกายและสุขภาพจิต จำนวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .27 ถึง .97 ความเชื่อมั่น 0.84 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .41 ถึง .81 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.20/87.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 0.73

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.12 KB

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2557,10:32   อ่าน 1551 ครั้ง