ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 9
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 5
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.25 KB 5
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.46 KB 20
แบบรายงานโครงการโรงเรียนบ้านพรุดินนา Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 17
คิวอาโคต JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 35
เอกสารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการจัดค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 39
profile Word Document ขนาดไฟล์ 446.37 KB 34
แนวข้อสอบการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 73
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.65 KB 43
บทที่ 3 psar Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 42
หลักสูตร61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.71 KB 65
โครงการโรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 195.02 KB 75
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 55
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.38 MB 54
แบบฟอร์มความยั่งยืน รร.ดีประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 65
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.71 KB 972
โรงเรียนประชารัฐ(เพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 439 KB 2722
โรงเรียนประชารัฐ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.56 KB 143
โรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.52 MB 171
ฟอร์มมาตรฐานด้านผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 84
ฟอร์มมาตรฐานผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 108
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 107
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 20541
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 3481
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 2305
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1972
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 2577
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 25934