ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตร2563 การงานอาชีพมัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 20
หลักสูตร2563 สังคมศึกษามัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 10
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.17 KB 10
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 21
หลักสูตร2563การงานอาชีพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.14 KB 15
หลักสูตร2563 สังคมศึกษาประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 14
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 15
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 17
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.24 KB 51
เกณฑ์การแข่งขันฯพเศษเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 731.5 KB 31
เกณฑ์การแข่งขันฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.33 KB 96
เกณฑ์การแข่งขันฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.25 KB 30
เกณฑ์การแข่งขันฯสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.45 KB 49
เกณฑ์การแข่งขันฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 72
เกณฑ์การแข่งขันฯคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.09 KB 87
เกณฑ์การแข่งขันฯสุขศึกษาและพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.97 KB 27
เกณฑ์การแข่งขันฯดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 35
เกณฑ์การแข่งขันฯทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.26 KB 59
เกณฑ์การแข่งขันฯนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.94 KB 28
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.05 KB 93
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.97 KB 54
เกณฑ์การแข่งขันฯการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.96 KB 44
หลักฐานการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐ่นนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 20.61 KB 44
หลักสูตรต้านทุจริต กระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 64
หลักสูตรต้านทุจริตรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 131
แผนต้านทุจริต ม3 87
แผนต้านทุจริต ม2 113
แผนต้านทุจริต ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 163
แผนต้านทุจริต ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 89
แผนต้านทุจริต ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 102
แผนต้านทุจริต ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 139
แผนต้านทุจริต ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 108
แผนต้านทุจริต ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 79
แผนต้านทุจริต ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 103
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 94
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 2042
โครงการงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 55
โครงการบุคคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 27.18 KB 49
โครงการห้องสมุด2ดี Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 40
โครงการห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 27.95 KB 59
โครงการส่งเสริมนิสัยรักกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 48
โครงการวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 27.56 KB 45
โครงการสดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 71
โตนงการประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 53
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.83 KB 84
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 46
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 70
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 41
นักเรียนไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 38
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 52
โครงการปูกระเบื้อง Word Document ขนาดไฟล์ 29.8 KB 98
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 49
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.47 KB 39
โครงการกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 46
ฟอร์มการจ่ายเงินอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 42
โครงการปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 654.1 KB 62
แนวการเขียน SAR2561 Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 57
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 326.72 KB 73
แนว ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.67 KB 41
ประกาศกระทรวง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 30
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 34
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 41
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 31
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.25 KB 33
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.46 KB 122
แบบรายงานโครงการโรงเรียนบ้านพรุดินนา Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 56
คิวอาโคต JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 52
เอกสารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการจัดค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 1356
profile Word Document ขนาดไฟล์ 446.37 KB 58
แนวข้อสอบการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 105
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.65 KB 73
บทที่ 3 psar Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 73
หลักสูตร61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.71 KB 123
โครงการโรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 195.02 KB 94
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 83
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.38 MB 108
แบบฟอร์มความยั่งยืน รร.ดีประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 81
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.71 KB 1829
โรงเรียนประชารัฐ(เพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 439 KB 4214
โรงเรียนประชารัฐ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.56 KB 156
โรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.52 MB 183
ฟอร์มมาตรฐานด้านผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 109
ฟอร์มมาตรฐานผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 155
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 134
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 22770
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 7885
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 3106
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3284
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 3603
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 35850