ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริต กระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 2
หลักสูตรต้านทุจริตรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 0
แผนต้านทุจริต ม3 1
แผนต้านทุจริต ม2 3
แผนต้านทุจริต ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 1
แผนต้านทุจริต ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 3
แผนต้านทุจริต ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 3
แผนต้านทุจริต ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 1
แผนต้านทุจริต ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 2
แผนต้านทุจริต ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 5
แผนต้านทุจริต ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 1
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 3
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 11
โครงการงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 11
โครงการบุคคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 27.18 KB 13
โครงการห้องสมุด2ดี Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 10
โครงการห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 27.95 KB 6
โครงการส่งเสริมนิสัยรักกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 11
โครงการวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 27.56 KB 8
โครงการสดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 9
โตนงการประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 9
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.83 KB 11
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 9
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 7
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 9
นักเรียนไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 8
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 10
โครงการปูกระเบื้อง Word Document ขนาดไฟล์ 29.8 KB 10
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 8
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.47 KB 9
โครงการกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 10
ฟอร์มการจ่ายเงินอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 9
โครงการปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 654.1 KB 30
แนวการเขียน SAR2561 Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 22
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 326.72 KB 21
แนว ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.67 KB 14
ประกาศกระทรวง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 9
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 14
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 18
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 14
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.25 KB 14
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.46 KB 39
แบบรายงานโครงการโรงเรียนบ้านพรุดินนา Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 25
คิวอาโคต JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 42
เอกสารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการจัดค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 58
profile Word Document ขนาดไฟล์ 446.37 KB 39
แนวข้อสอบการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 79
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.65 KB 48
บทที่ 3 psar Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 48
หลักสูตร61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.71 KB 72
โครงการโรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 195.02 KB 83
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 61
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.38 MB 60
แบบฟอร์มความยั่งยืน รร.ดีประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 69
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.71 KB 1072
โรงเรียนประชารัฐ(เพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 439 KB 3336
โรงเรียนประชารัฐ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.56 KB 148
โรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.52 MB 176
ฟอร์มมาตรฐานด้านผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 90
ฟอร์มมาตรฐานผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 114
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 111
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 20702
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 3561
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 2392
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2010
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 2698
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 26365