ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โรงเรียนบ้านพรุดินนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.43 KB 106
หลักสูตร2563 การงานอาชีพมัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 227
หลักสูตร2563 สังคมศึกษามัธยมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 297
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.17 KB 203
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 238
หลักสูตร2563การงานอาชีพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.14 KB 688
หลักสูตร2563 สังคมศึกษาประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 235
หลักสูตร2563 คณิตศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 225
หลักสูตร2563 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 296
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.24 KB 248
เกณฑ์การแข่งขันฯพเศษเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 731.5 KB 211
เกณฑ์การแข่งขันฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.33 KB 285
เกณฑ์การแข่งขันฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.25 KB 256
เกณฑ์การแข่งขันฯสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.45 KB 229
เกณฑ์การแข่งขันฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 263
เกณฑ์การแข่งขันฯคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.09 KB 275
เกณฑ์การแข่งขันฯสุขศึกษาและพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.97 KB 208
เกณฑ์การแข่งขันฯดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 221
เกณฑ์การแข่งขันฯทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.26 KB 239
เกณฑ์การแข่งขันฯนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.94 KB 209
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.05 KB 281
เกณฑ์การแข่งขันฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.97 KB 237
เกณฑ์การแข่งขันฯการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.96 KB 228
หลักฐานการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐ่นนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 20.61 KB 233
หลักสูตรต้านทุจริต กระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 276
หลักสูตรต้านทุจริตรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 378
แผนต้านทุจริต ม3 307
แผนต้านทุจริต ม2 327
แผนต้านทุจริต ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 399
แผนต้านทุจริต ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 303
แผนต้านทุจริต ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 301
แผนต้านทุจริต ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 373
แผนต้านทุจริต ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 312
แผนต้านทุจริต ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 272
แผนต้านทุจริต ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 326
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 306
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 5466
โครงการงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 272
โครงการบุคคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 27.18 KB 230
โครงการห้องสมุด2ดี Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 223
โครงการห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 27.95 KB 249
โครงการส่งเสริมนิสัยรักกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 238
โครงการวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 27.56 KB 240
โครงการสดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 264
โตนงการประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 235
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.83 KB 296
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 234
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 263
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 231
นักเรียนไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 220
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 247
โครงการปูกระเบื้อง Word Document ขนาดไฟล์ 29.8 KB 611
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 229
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.47 KB 217
โครงการกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 219
ฟอร์มการจ่ายเงินอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 216
โครงการปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 654.1 KB 237
แนวการเขียน SAR2561 Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 231
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 326.72 KB 249
แนว ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.67 KB 214
ประกาศกระทรวง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 203
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 206
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 215
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 207
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.25 KB 206
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.46 KB 311
แบบรายงานโครงการโรงเรียนบ้านพรุดินนา Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 231
คิวอาโคต JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 227
เอกสารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการจัดค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 1962
profile Word Document ขนาดไฟล์ 446.37 KB 234
แนวข้อสอบการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 285
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.65 KB 253
บทที่ 3 psar Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 246
หลักสูตร61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.71 KB 303
โครงการโรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 195.02 KB 268
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 263
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรุ้1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.38 MB 285
แบบฟอร์มความยั่งยืน รร.ดีประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 254
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.71 KB 2224
โรงเรียนประชารัฐ(เพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 439 KB 5473
โรงเรียนประชารัฐ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.56 KB 328
โรงเรียนประชารัฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.52 MB 356
ฟอร์มมาตรฐานด้านผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 284
ฟอร์มมาตรฐานผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 338
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 312
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 24370
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 10403
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 8739
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 4635
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 5080
เอกสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5E บทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 49604